Een waterschade is vaak een ingrijpende en kostbare aangelegenheid. Sinds de jaren ’80 worden met grote regelmaat in Nederland woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen voorzien van zogenaamde zwevende dekvloeren. De opbouw van dit type vloer kenmerkt zich door het aanbrengen van een isolatielaag tussen de betonnen constructievloer en de cement of Anhydriet afwerkvloer. De isolatie kan om akoestische of thermische redenen zijn aangebracht. De afwerkvloer wordt los van de constructieve wanden (door middel van een isolatieband) en op de onderliggende isolatie gelegd, zogenaamd zwevend.

Bij een overtollige waterbelasting als gevolg van een calamiteit, lekkage of instroming kan water onder de vloer in de isolatie dringen. Een reguliere ruimte droging zal dan weinig tot geen effect hebben aangezien de dampdoorlatendheid van de dekvloer zeer beperkt is en het vocht zich eigenlijk alleen via de kanten of optrekkend in de wanden een weg naar buiten kan banen. Wanneer de isolatievloer te lang met vocht belast blijft zullen zich allerlei ongewenste effecten voordoen. Denk aan schimmels, onthechting van afwerkvloeren, gebrekkige isolatie (zowel akoestisch als thermisch), optrekkend vocht in de opgaande wanden en nog vele andere zaken met alle gevolgen van dien.

Om het isolatiemateriaal, de constructievloer en de dekvloer te drogen zonder deze geheel te moeten verwijderen zijn er een tweetal methodes. De zogenaamde overdruk en onderdruk methode. Bij de overdrukmethode wordt droge (soms verwarmde) lucht door de vloer in het isolatie pakket geblazen en het verdreven vanaf de boorgaten. Nadeel van deze methode is dat de luchtstromen niet te sturen zijn en de ongefilterde (vervuilde) proceslucht via de randisolatie de ruimte in wordt gebracht  dit met mogelijke gezondheidsrisico’s.

Trition maakt gebruik van de zogenaamde onderdrukmethode. Met deze methode zijn de luchtstromen te sturen (in de richting van het vacuüm aggregaat) en kan de vochtige vervuilde lucht door de apparatuur gefilterd worden alvorens vrijgegeven te worden in  de omgeving. De systematiek is al volgt :

 1. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de schade, het schadebeeld, de bepalende factoren (leidingen, vloerverwarming e.d.), de constructie en verdeling van ruimtes en wanden.
 2. Een plan van aanpak wordt opgesteld met een intekening van de aan te brengen boorgaten (er moet immers een luchtstroom onder de vloer worden gecreëerd).
 3. Er wordt een ontwerp gemaakt om de luchtstromen optimaal te maken en zo droogtijden tot een minimum te beperken, afhankelijk van de aangetroffen situatie.
 4. Voor het boren worden leidingen in kaart gebracht door middel van thermografie (zie foto 1), of een andere methodiek, wanneer er geen thermische verschillen kunnen worden gecreëerd.
 5. Boorgaten worden gezet waarbij de boorkernen bewaard blijven. Herstel van de boorgaten kan in veel gevallen nagenoeg onzichtbaar door middel van Spotrepair.
 6. Apparatuur wordt aangesloten en de ruimte wordt aanvullend gedroogd door middel van IR condensdrogers. Deze droge ruimtelucht wordt middel onderdruk apparatuur door de isolatie onder de vloer door gezogen (zie foto 2). Doordat de gaten op strategische plaatsen in de vloer zijn gezet kan de luchtstroom gestuurd worden in de richting van de boorgaten waardoor volledige droging gegarandeerd is.
 7. De afgezogen vochtige vervuilde lucht wordt vervolgens via een waterafscheider en een serie filters gereinigd en schoon teruggebracht in de ruimte of afgevoerd naar buiten.
 8. Door middel van vochtmetingen of remote monitoring wordt het proces nauwkeurig gevolgd en kan er eventueel tussentijds worden bijgestuurd. Hiermee worden droogtijden tot een minimum beperkt en zijn de overlast en de daarmee gemoeide kosten aanzienlijk lager.

Door het inzetten van deze methode kan de aangetaste vloer intact blijven (op de boorgaten na) en worden grootscheepse vloerrenovaties vermeden. De kosten van het verwijderen van een aangetaste vloer zijn een veelvoud van deze oplossing.

Denk aan sloopwerk, overlast voor gedupeerden (eventuele uithuizing), aanbrengen van nieuwe vloeren, leidingwerk, wanden en alle overige bijkomende herstelkosten.

Voor een droge zwevende dekvloer is Trition uw professionele partner als het gaat om lagere schadelast,  korte doorlooptijd, beperken van overlast, een verantwoorde verwerking van mogelijk vervuilde (besmette) vochtige lucht en een meedenkende specialist als het gaat om droging.

Foto 1 – Leidingen in kaart brengen aan de hand van thermografie

Foto 2 – Voorbeeld van een opstelling van een onderdrukunit

 

 

Auteur: Sander Dignum 11 april 2017

Trition heeft de opdracht gekregen om diverse lekkages in een parkeergarage aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam op te sporen. De ondergelegen parkeergarage is een onderdeel van een appartementencomplex welke uit diverse huur-, koop- en bedrijfs- panden bestaat.

Uit informatie van de opdrachtgever blijken er al gedurende 8 jaar diverse lekkages rondom het plafond en de wanden in de parkeergarage te spelen. Ondanks diverse eerdere onderzoeken zijn deze nooit adequaat gelokaliseerd en/of verholpen.
Boven het schadegedeelte van de garage bevinden zich een restaurant, wellness en gemeenschappelijke hal. Doordat een gedeelte van de vloer constructie uit een zogenaamde zwevende dekvloer bestaat en de lekkage al enige tijd speelt, kan de locatie van het lek zich overal bevinden. Hierdoor is het van belang dat wij systematisch de leidingen per pand uitsluiten/beoordelen op lekkage. Dit doen we door diverse meettechnieken in te zetten, bijvoorbeeld:

 • thermografie,
 • drukmetingen,
 • traceergasmeting,
 • een bodemmicrofoon,
 • vochtmetingen,
 • een rooktest,
 • kleurstoftest,
 • endoscopie,
 • een rioolinspectie en/of
 • leidinglokalisator

Door de combinatie van visuele inspecties en het in een correcte volgorde (een gedeelte)van bovenstaande meettechnieken in te zetten waren we er al snel van overtuigd dat het restaurant de veroorzaker van de lekkage zou zijn.

Vervolgens na geen drukverlies in de water- en cv- leidingen van het restaurant te hebben geconstateerd bleef er maar nog één water dragende leiding als verdachte over: de afvoerleiding.

Doordat de afvoerleidingen zich in de dekvloer en/of tussen de isolatie van de zwevende dekvloer bevinden had de rooktest volgens ons de meeste kans van slagen. Er kon snel vastgesteld worden dat er rook kwam uit het inbouwreservoir van het wandcloset. Door middel van kleurstof in de betreffende afvoerleiding kon er met zekerheid worden gezegd dat de lekkage aan de afvoerleiding de oorzaak was. De kleurstof werd namelijk ook waargenomen rondom de schade in de garage.
Via een bestaande sparing in het (inbouw)reservoir is er vervolgens een endoscopisch onderzoek gedaan waarna er flink wat vocht en rioolvliegjes rondom de vloeraansluiting van de afvoerleiding werden geconstateerd. Hierna is er een rioolinspectie uitgevoerd om inwendig een afwijking in de vloer rondom het inbouwreservoir aan te kunnen duiden. Met een leidinglokalisator welke de camerakop van de rioolcamera kan opsporen hebben wij de exacte locatie van de lekkage kunnen vaststellen.

Na het lekdetectie onderzoek is dezelfde dag nog een meetrapport opgemaakt, waaruit op een duidelijke manier opgemaakt kan worden waar de locatie van de lekkage zich bevindt, welke type water dragende leiding lekkage vertoond en een advies waarmee de lekkage zo schade beperkend en efficiënt mogelijk verholpen kan worden.

ADVIES: Schakel altijd een lekdetectie in als u niet met zekerheid een lekkage kunt vaststellen/lokaliseren, door het non-destructieve karakter van een lekdetectie kan er schade beperkend gehandeld worden om de lekkage op een snelle en efficiënte manier te verhelpen. Dit scheelt niet alleen een hoop puin en stress maar ook onnodige extra kosten.

 

Auteur: Sander Dignum 20 december 2016

De planning in deze periode van het jaar wordt vooral gevuld door CV lekkages. Koude handen en/of voeten en rillingen over uw rug? U herkent het waarschijnlijk wel. Uw eerste reactie? Vermoedelijk de thermostaat even omhoog zetten. Een temperatuur van 17-20 graden is voor de meeste huishoudens een behaaglijke temperatuur. De meeste mensen zijn bij eerder genoemde symptomen al snel geneigd de thermostaat te verhogen naar 21-23 graden. Zodra dit gebeurd ontstaat er een temperatuurverschil en de (combi)ketel gaat flink stoken om het huis naar deze temperatuur te krijgen.

Uitzetten en krimpen van leidingen

CV leidingen kunnen uit diverse materialen bestaan en de meeste installaties bestaan uit kunststof en/of dikwandige stalen leidingen. Elk type materiaal heeft zijn eigen uitzettingscoëfficiënt bij temperatuurverschil. Dit betekent dat de leidingen tijdens het stookproces uitzetten en/of krimpen en dit veroorzaakt vaak diverse problemen. Er ontstaan bijvoorbeeld scheuren of kleine gaatjes door het corroderen van de leidingen en/of geperste koppelingen waarbij de (rubberen) ringen geen adequate afdichting meer geven.

Voorbeeld situatie

Aanzicht vochtschade keukenwandIn deze situatie begon het de verzekerde aan het begin van de lente op te vallen dat de CV installatie vaker bijgevuld moest worden dan normaal. Het ging hier om circa één keer per maand een drukverlies van 1.0 bar. Tijdens stookgedrag werd de frequentie van het bijvullen hoger en ging het inmiddels om circa één keer per week een drukverlies van 1.0 bar.

Om de oorzaak vast te stellen zijn we in november ingeschakeld voor een lekdetectie onderzoek. Hier zijn verschillende meettechnieken ingezet om de exacte locatie van de eventuele lekkage te bepalen. Op de foto ziet u het aanzicht van de vochtschade aan de wand in de keuken.

CV leidingen en koppelingenTijdens een visuele controle van de CV leidingen en koppelingen rondom de verdeler in de berging zijn er diverse verkalkte CV koppelingen incl. leksporen vastgesteld (zie foto). In ‘koude’ toestand lekten deze niet, maar door de CV installatie op te stoken zijn de koppelingen na enige tijd langzaam gaan druppelen. Het water is vervolgens de mantelbuizen in gelekt, waardoor het in de keuken (5 meter verder) zichtbaar werd. In de keuken is er aan de dekvloer maar ook aan de wanden rondom het kookeiland een schadebeeld van optrekkend vocht zichtbaar. 

Door een gesprek te voeren met de verzekerde is er duidelijk geworden dat het voorgaande jaar een aanbouw geplaatst is waarbij de CV leidingen zijn verlegd door middel van een CV koppeling in de vloer. Om na te gaan of hier problemen mee waren is er een vochtmeting in de dekvloer rondom de CV koppeling gedaan waarbij er plaatselijk sterk verhoogde vochtwaarden zijn vastgesteld. Door een warmte camera te gebruiken (thermografie) is er een zogenoemde hotspot/thermische afwijking rondom de CV koppeling geconstateerd. Op de foto ziet u het verloop van de leiding inclusief de locatie van de lekkage en de thermografische opname inclusief hotspot.

Leidingverloop en hotspot
Door een combinatie van informatie van de verzekerde en verschillende meettechnieken zoals vochtmetingen en het gebruik van thermografie is de exacte locatie van de lekkage bepaald. De schade is hierdoor beperkt en er is uiteindelijk maar 1 vloertegel verwijderd om de lekkage te verhelpen.

 

Auteur: Jack Voorwalt 14 november 2016

Schimmels of zwammen zijn overal aanwezig en zijn er in veel soorten. De meest bekende schimmels zijn schimmels op etenswaren, de zwarte schimmel op de muren, maar ook paddenstoelen behoren tot de schimmel familie.

Wat is schimmel nu precies?

Het zijn Micro-Organismen die behoren tot de groep Fungi en bestaan uit cellen met een celkern en een celwand. Dit klinkt allemaal erg ingewikkeld maar in feite zijn het zeer kleine paddenstoeltjes.

Schimmels maken sporen om zich voort te planten. Dit zijn een soort zaadjes die zich via de lucht verspreiden en met het blote oog niet zichtbaar zijn. Zodra de sporen op een plek terecht komen waar voldoende vocht is, gaan ze ontkiemen en ontstaat een nieuwe schimmelplek. Ze hebben maar een minimum aan voedingstoffen nodig, dat kan het pleisterwerk op de muur zijn maar ook behang, hout of textiel. Voor de meeste schimmels zijn temperaturen tussen de 4 en 40 ˚C en een relatief vochtgehalte in de lucht van 70 tot 100% optimaal.
Verschillende schimmels

Oorzaken van vocht in woningen

Volgens Trition komt schimmelvorming door vocht. Vocht komt voor in woningen en daar kan dan schimmel ontstaan. Een aantal oorzaken zijn:

 

 1. Vocht in bouw-, afwerkings- en inrichtingsmaterialen zoals hout, steen, pleisterwerk, meubilair en vloerbedekking.
 2. Bewonersgedrag omdat ze invloed hebben op de hoeveelheid vocht in een woning. Namelijk door de mate waarin ze:
 • vocht produceren: het menselijk lichaam staat vocht af en ook door allerlei activiteiten van bewoners komt waterdamp vrij in de woning (bv. koken, afwassen, douchen en drogen van wasgoed). Voor een huishouden van vier personen betekent dit een vochtproductie van minimaal 10 liter water per dag.
 • juist gebruik van de beschikbare ventilatiemogelijkheden voor het afvoeren van waterdamp maken
 • de wijze waarop ze de woning verwarmen: dit heeft invloed op de relatieve luchtvochtigheid en het ontstaan van condensatie op binnenwanden. Zo leiden lagere luchttemperaturen (binnen) tot een hogere relatieve luchtvochtigheid. Dit kan vochtproblemen erger maken maar is vrijwel nooit de enige oorzaak. Meestal komt dit voor in combinatie met onvoldoende ventilatie.
 1. Bouwtechnische oorzaken. Bij nieuwbouwwoningen die minder dan een jaar bewoond zijn, kan er spraken zijn van zogenaamd bouwvocht. Tijdens de bouw wordt water toegevoegd aan cement en betonspecie. Ook door regenval kan tijdens de bouw water in bouwmaterialen (steen, hout, isolatiemateriaal) opgeslagen worden. Dat vocht verdampt meestal in het eerste jaar en dat kan dan aanleiding zijn voor plaatselijke vochtproblemen in de woning. Veel vaker echter, zullen vochtproblemen hun oorzaak vinden in lekkage, optrekkend vocht, condensatie en gebrekkige ventilatie.

Onderdeel van het beheersen van de luchtvochtigheid is het drogen. Drogen is belangrijk om vochtproblemen te kunnen voorkomen of op te lossen. Trition beschikt over de meest moderne droogapparatuur om op de meest uiteenlopende locaties een passende oplossing te bieden.

Voorbeelden van schimmels

Verwijderen van schimmel

Vocht en schimmels zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Schimmels worden geactiveerd door de aanwezigheid van een organische voedingsbodem in combinatie met vocht. Wanneer één van deze twee wordt weggenomen zal de schimmel niet activeren.

Het verwijderen van de organische ondergronden is zo goed als onmogelijk aangezien tal van zaken van organisch materiaal gemaakt zijn. Het ligt dus voor de hand om het vochtniveau in de omgevingslucht of in de voedingsbodem naar een dusdanig laag niveau te brengen zodat de schimmels niet activeren. Wanneer de omgeving en ondergrond voldoende droog zijn kan schimmel op de juiste wijze worden verwijderd.

Tips van Trition

Voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Bewoners en gebruikers kunnen maatregelen nemen om vocht en schimmels tegen te gaan. Onderstaand enkele tips:Schimmel

 • Zorg voor voldoende ventilatie en lucht regelmatig.
 • Vermijd verspreiding van vocht, en
 • Pak eventuele bouwtechnische oorzaken aan.

In verband met mogelijke gezondheidsrisico’s en schade, aan bijvoorbeeld inboedel, is het aan te raden de verwijdering door een specialistisch bedrijf te laten uitvoeren. Neem contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord en helpen u aan de juiste oplossing.

 

Auteur: Jack Voorwalt 16 september 2016

Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood. Laten we allereerst eens kijken wat de KNMI definities van de verschillende kleurcodes zijn en de daarbij behorende verwachtingen/interpretaties alvorens het anticiperen op de verschillende kleurcodes te behandelen.

Waarschuwen

Als overheidsinstituut heeft het KNMI de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven. Door middel van waarschuwingskleuren geeft het KNMI een inschatting aan het te verwachte weersbeeld. Dit kan gelden voor alle soorten weertypen: neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien. Het voornaamste bij een waarschuwing is de verwachte impact van het weer in een regio/locatie.

Regionaal waarschuwen

In veel gevallen zijn gevaarlijke weersituaties lokaal, zoals extreme neerslag, onweersbuien met hoge impact of gladheid. Elke provincie wordt afzonderlijk bekeken door het KNMI. Het kan zijn dat voor bepaalde regio’s code oranje geldt terwijl elders in het land men gewoon buiten in het zonnetje kan zitten en kan genieten van de weersomstandigheden (code groen).

Betekenis waarschuwingscodes (bron KNMI)

Code groen = geen bijzonderheden
Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.

Code geel = gevaarlijk weer/wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje = extreem weer/ wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

lightning-bolt-768801_1920

 

Code rood = weer alarm / onderneem actie
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen  dat het maatschappij ontwrichtend kan raken. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

 

Anticiperen

Aan de hand van bovenstaande waarschuwingscodes anticipeert Trition pro-actief op verwachtingen in de verschillende regio’s. Als landelijke specialist op het gebied van o.a. droging en tijdelijke klimaatvoorzieningen betekent dit dat er direct gecommuniceerd wordt met de verschillende regio’s. Goed onderling overleg en directe communicatie is hierbij van groot belang om, indien gewenst, direct te kunnen schakelen en handelen. De verschillende vestiging- en regiomanagers staan in direct contact met elkaar om informatie te delen op gebied van beschikbare vloot en mankracht. Daarnaast is de centraal gelokaliseerde landelijke buffervoorraad van specialistische droogapparatuur inzetbaar.

Zoals te verwachten worden er geen maatregelen genomen bij een code groen.

Op het moment dat code geel wordt afgegeven, wordt de communicatie opgeschaald en ligt er een inventarisatie van beschikbare technici en materieel in de regio waarvoor de code is afgegeven.

Interregionaal schakelen

Bij code oranje worden er verdergaande maatregelen genomen in het land, er wordt interregionaal geschakeld met betrekking tot beschikbare technici en apparatuur. Mensen worden zo ingepland dat zij ieder moment kunnen bijspringen in de getroffen regio’s. De buffer voorraad wordt paraat gezet zodat we ons apparatuur snel en adequaat kunnen inzetten.

Bij code oranje wordt de weer activiteit en voorspellingen van het KNMI van minuut tot minuut gevolgd door Trition. Het is van cruciaal belang om gedupeerden zo snel en efficiënt mogelijk te helpen en daarmee (vervolg)schade aan mogelijk nat geworden woningen, gebouwen en/of constructies te beperken. Door snel te handelen kan een grote(re) financiële schadelast worden voorkomen.

Eerste bereddering

Bij code rood is Trition meestal niet de eerste partij die in actie komt. Veelal zullen hier de brandweerkorpsen uit de verschillende veiligheidsregio’s en de diverse calamiteitendiensten de eerste bereddering uitvoeren. Op het moment dat deze diensten de eerste bereddering hebben uitgevoerd komt Trition in beeld om specialistische droging en verdergaande schade beperkende maatregelen in te zetten. Ook hier geldt dat de inzet van droging de gevolgschade beperkt en daarmee de financiële consequenties verkleint voor gedupeerden en verzekeraars.

Samenvattend:

 • bij code groen worden geen acties ondernomenweercodes
 • bij code geel is er sprake van een verhoogde paraatheid
 • bij code oranje treedt het ‘grote’ schadeprotocol in werking
 • bij code rood wordt geschakeld naar behoefte en locatie (ook een voort vloeiing uit het ‘grote’ schadeprotocol)
 

De oplevering van een nieuwbouwwoning is een bijzonder moment om naar toe te leven. Een spannende dag als je de sleutel krijgt van je nieuwe woning. Eindelijk kan je beginnen in jouw droomwoning. De nieuwe vloer erin leggen, de muren aanpakken en gezellig inrichten. Tijd om aan de slag te gaan!!

Maar niet alleen voor de bewoners is het spannend. Ook voor het bouwbedrijf kan een oplevering voor stressvolle momenten zorgen. Het laatste waar een bouwbedrijf vlak voor de oplevering mee te maken wil krijgen, is waterschade. Stel je voor, je stopt de sleutel in de voordeur, je stapt over de drempel en je voelt je voeten nat worden…. Dan ben je als bewoner niet blij, maar zeker als opleverende partij ook niet.

Lekkage geconstateerd
Er zijn diverse redenen te bedenken waarom er in een nieuwbouw woning een lekkage kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan drukverlies in een cv-systeem, een lek in de keukenafvoer of een lekkende waterleiding.

leiding lekkage

Breuk in de leiding

Onlangs werd bij een nieuwbouwwoning, één dag voor de oplevering, een lekkage geconstateerd Wat bleek de uitdaging te zijn? De lekkage zat ergens onder de vloer. En een nieuwbouwwoning wens je niet met een natte en opengebroken vloer op te leveren. Om snelheid in het proces te houden werd contact met ons opgenomen om een specialistische lekdetectie uit te voeren. Dankzij overleg met de opleverende partij, die zag dat de vloerverwarming niet op druk bleef, de ervaring van de specialist en de inzet van infrarood, een vochtmeting en traceergas, werd het lek snel gevonden. Slechts één vloertegel werd verwijderd en uiteindelijk om 10.00 uur was de lekkage verholpen en kon de oplevering van de woning gewoon doorgaan.

Droge voeten
Dankzij slimme technieken en snel handelen werd deze woning keurig op tijd en zonder lekkage opgeleverd. De nieuwe bewoners konden met een gerust hart de sleutel in het slot stoppen, omdraaien en met droge voeten door hun nieuwe paleisje lopen.

 

Auteur: Corne Monsieurs 13 mei 2016

Lekkages kunnen voor komen op diverse plekken in en om het huis. Een lekkage brengt bijna altijd vochtschade met zich mee en waar vocht is, daar kan schimmel ontstaan. Wat niet bevorderlijk is voor uw gezondheid. Maar een lek in de waterleiding in de meterkast kunt u en uw medebewoners zelfs in levensgevaar brengen. De kans op kortsluiting, en daardoor ook de kans op brand, wordt door een lekkage in de meterkast zeer reëel.

Blote oog
Het eerste onderzoek doe je vaak gewoon met het blote oog. Ergens zie je water druppelen, bijvoorbeeld bij een mantelpijp in die bewuste meterkast. Maar dan ben je er nog niet! Want waar zit deze lekkage dan? Als het achter de mantelpijp zit, dan moeten er toch kijkgaten gemaakt worden om het lek te kunnen zien. (Een mantelpijp zit om een waterleiding heen die er voor zorgt dat de leiding bij temperatuurverschillen kan uitzetten en krimpen.) Het kan ook altijd nog gebeuren dat uw leidingen in uw muur gefreesd zijn, dan bent u nog verder huis.

Non destructief onderzoek
Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid van thermografische opnames in uw leidingnetwerk. Met behulp van thermografie kunnen lekkages op een non-destructieve wijze in leidingsystemen gedetecteerd worden. De infrarood techniek biedt de mogelijkheid om schadeplekken op te sporen, zonder de gehele leiding vrij te hoeven leggen. Daarnaast geven warmtebeelden de lekkages weer, die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn.Thermografisch onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

Traceergas
Naast de thermografie, kunt u ook kiezen voor lekdetectie aan de hand van speciaal traceergas. Tijdens deze techniek stroomt er geen water door de leidingen, maar (traceer)gas. Traceergas is vluchtiger dan water en zoekt de kleinste scheurtjes en barstjes op om te ontsnappen. Met de juiste sensor pikt men deze lekkages dan feilloos op.

Traceergas

 

 

 

 

 

 

 

Om risico’s te voorkomen en om op een non destructieve wijze het lek te vinden, adviseer ik altijd om toch een samenwerking op te zoeken met een lekdetectie specialist. Na een lekdetectie kan de installateur de lekkage aan de waterleiding herstellen en is het lek gedicht. Gevaar geweken! En kunt u weer veilig in uw woning of werkomgeving aan de slag.

Mijn advies: Bij twijfel, zorg dat er een specialist aan de slag gaat. Loop geen risico!

 

Auteur: Rob Baas 21 april 2016

Al vele jaren is er de mogelijkheid om stroefheidsmetingen uit te voeren. Een techniek die vele toepassingsgebieden kent. Tijdens deze metingen wordt de dynamische wrijvingscoëfficiënt van de vloer bepaald aan de hand van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7909-2003 norm.

Maar wat houdt het in voor de praktijk?

Stel je bent een voedingsmiddelenfabrikant en je medewerkers melden een te gladde vloer bij een productielijn. Als bedrijf heb je alles geregeld omtrent de veiligheid van je medewerkers. Maar na de schoonmaak, met water en zeepmiddel, is er sprake van een “gladde vloer”. Wat kan je dan doen?
Een stroefheidsmeting inderdaad. Bij deze meting kan de vloer getest worden met een viertal zoolmaterialen (rubber, SBR NoraT rubber, kunststof en leer) en onder de volgende condities: droog, nat/vochtig, met schoonmaakmiddel en met productieafval.
foto productiehal

Na een stroefheidsmeting kan er geconcludeerd worden welke zoolmaterialen in welke situatie als veilig beschouwd kunnen worden. Wat als er nu blijkt dat de situatie onveilig is, dan kan je kijken naar de mogelijkheden om een antislip coating laag aan te brengen om de stroefheid van de vloer te verbeteren. En natuurlijk de medewerkers het advies geven welke schoenen het beste gedragen kunnen worden in de fabriekshal. Veiligheid op ieder vlak!

 

Lees meer »

 

Wat ga je dan doen als Trition… Allereerst kijken wat de situatie is. Door een gebroken hoofd transport waterleiding (buiten het ziekenhuis) was er water (tussen de 6 en 8 miljoen liter)  de kelders van het ziekenhuis ingestroomd. Het ketelhuis (gelegen op -1 en -2) stond tot aan het plafond vol met water. In andere ruimtes stond ruim 1 tot 2 meter water.

Ok, wat moet er allemaal gedaan worden?

De kelders, technische ruimtes en parkeergarages moesten gedroogd en geconditioneerd worden. Een projectmanager werd benoemd en met zijn team van 14 man gaat hij aan de slag. Het eerste wat men regelt is de apparatuur namelijk: Infrarood (IR) Condensdrogers, Axiaal- en Radiaal ventilatoren.

Stroomvoorziening

Om geen aanvullende belasting op het bestaande stroomnet te veroorzaken, is er gekozen om een zelfstandig tijdelijke stroomvoorziening door middel van inzet van aggregaten op te zetten. Zodat men tussentijds op- en af kan schalen, werd er gekozen om meerdere kleinere (100 Kva) aggregaten in te zetten. Om de herstel-, schoonmaak- en logistieke werkzaamheden ongestoord en gelijktijdig te laten plaatsvinden is de noodzakelijke stroomvoorziening (bekabeling) zoveel mogelijk langs de plafonds geleid d.m.v. speciaal daarvoor ontwikkelde haken.

haken

 

 

 

 

 

* Stroombekabeling begeleiding via speciale haken

Schadebeperking

Na het leegpompen van de ruimtes was het natuurlijk van belang om de vervolgschade zoveel mogelijk te beperken en het ziekenhuis zo spoedig mogelijk weer volledig operationeel te krijgen. Dit werd gedaan door in een korte tijd voldoende droogapparatuur te plaatsen en tevens continue sturing te houden op het droogproces. Binnen enkele dagen konden sommige afdelingen van het ziekenhuis weer in gebruik genomen worden.

Optimalisatie

Tijdens de drogingen zijn er continue vochtmetingen uitgevoerd om het droogproces goed te monitoren en, daar waar nodig, te optimaliseren. Deze monitoring en optimalisatie heeft tot een korte(re) droogperiode geleid, waardoor de kosten van inzet beperkt konden worden, maar ook het ziekenhuis zo snel mogelijk weer operationeel was.
Om de processen goed te laten verlopen is het ook van belang dat de communicatie efficiënt en eenduidig wordt ingezet. Ook dit werd door de projectmanager in goede banen geleid.

drogers

 

 

 

 

 

* drogers die klaar staan voor gebruik

In een complexe omgeving heeft Trition haar waarde weer bewezen door actief en adequaat deze calamiteit goed af te handelen.

 

Auteur: admin 23 december 2015

Trition is een calamiteitenbedrijf en kent tijdens de feestdagen geen vakantiesluiting.

Tijdens kantoortijden kunnen schades gemeld worden op de gebruikelijke wijze: telefonisch op nummer  0497-386122, per email via info@trition.nl of via het schademeldingsformulier op de website www.trition.nl. Voor calamiteiten buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar op het noodnummer 0800-8748466.

Gewijzigde  kantoortijden rondom kerst en oudjaar:
Donderdag 24 december: bereikbaar van 8:30 uur tot 16:00 uur
Donderdag 31 december: bereikbaar van 8:30 uur tot 16:00 uur

Onze landelijke dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • (Specialistische) droging: het snel en gecontroleerd drogen van kelders, souterrains, kruipruimtes, isolatie (o.a. zwevende dekvloeren en daken) na lekkage en waterschade.
 • Het toepassen van een schadestop: als er bij brand chloriden vrijkomen, reageren deze met water waardoor HCL (zoutzuur) ontstaat. Dit werkt zeer corrosief op metalen. Door direct na een brand de luchtvochtigheid in de ruimte te verlagen tot onder 40%, kan HCL-schade worden voorkomen. Trition heeft voor elke situatie de beschikking over de juiste apparatuur.
 • Het uitvoeren van lekdetecties: het opsporen van lekkages in water-, cv-, afvoerleidingen, vloerverwarming, sprinklerinstallaties en zwembadleidingen.
 • Het uitvoeren dakdetecties; het (preventief) opsporen van lekkages in platte daken. Het uitvoeren van bouwkundige-, thermografische enbinnenklimaatonderzoeken.

NB. Onder calamiteiten verstaan wij het plaatsen van droogapparatuur bij waterschades, het toepassen van schadestop bij HCL-schades en de uitvoering van spoedeisende lekdetecties.

Trition wenst u fijne feestdagen!

Prettige feestdagen