Artikelen met keyword ‘Lekkage’

Auteur: Bas van Herel 22 januari 2014


In opdracht van een aannemer uit het midden van het land heeft Trition onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van een lekkage in de kelder van een vrijstaand woonhuis in Laren.

Aan de achterzijde van de woning is een verdiept terras aangelegd met daaronder diverse kelderruimtes. Het terras en de kelderruimtes verkeerden tijdens het onderzoek nog in de afbouwfase. Het terras wordt ontsloten door twee trappen. Tussen deze trappen bevindt zich een overdekte buitenruimte die toegang biedt tot een trap naar de kelderruimte. In de kelderruimte deed zich een lekkage voor vanuit de plafondconstructie onder het trapportaal.

Het onderzoek bestond uit het afnemen van een interview met de uitvoerder ter plaatse, het uitvoeren van een visuele inspectie, het verrichten van vochtmetingen en het maken van thermografische en endoscopische opnamen. Daarnaast is de vloerconstructie van het terras ingemeten met een dieptevochtmeter. Na deze metingen zijn op de waargenomen kritische/verdachte detailleringen UV-kleurstoffen aangebracht.

Uit het onderzoek is gebleken dat de lekkage werd veroorzaakt door een gebrek in de waterkering bij de onderdorpels van de kozijnen in de wand onder de overkapping. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden die kunnen duiden op andere lekkagebronnen. Diverse detailleringen, waaronder de poten van de balustrade, zijn getest met waterbelastingen en UV-kleurstof. Tijdens de controlemetingen is enkel de groene kleurstof waargenomen welke gedoseerd is ter plaatse van de onderdorpels.

Onze bevindingen zijn opgenomen in een uitgebreide rapportage. In deze rapportage is uiteraard ook een advies opgenomen hoe men de lekkage kan verhelpen. Om de oorzaak van de lekkage weg te kunnen nemen hebben wij de aannemer geadviseerd de waterkering onder de onderdorpels aan te passen.

 

Auteur: Frank Veron 14 januari 2014


In opdracht van een ziekenhuis in het zuiden van ons land heeft Trition onlangs circa 100 strekkende meter metal-stud wand gedroogd. Door een lekkage aan een hoofdwaterleiding was er fikse vochtschade aan de wanden en vloeren ontstaan. Om stank- en schimmeloverlast op de afdeling te voorkomen, is besloten om een geforceerde (onderdruk)droging van de wanden uit te voeren. Door de inzet van deze techniek konden de metal-stud wanden behouden worden, bleef de overlast in het ziekenhuis tot een minimum beperkt en kon de afdeling gewoon open blijven.

Om de metal-stud wanden te kunnen drogen zijn de MDF-plinten verwijderd. Daarbij hebben we gebruik kunnen maken van het feit dat we achter deze plinten gaten hebben kunnen boren met een doorsnede van 12 millimeter. Op deze gaten zijn slangen aangesloten die aan een onderdrukunit werden gekoppeld. Door het aanzuigen van (vochtige) lucht hebben we circulatie in de metal-stud wand kunnen creëren. Hierdoor konden we de gipsplaat en de isolatie drogen.

De voortgang van de droging is gecontroleerd middels wekelijkse vochtmetingen. Hierdoor zijn we in staat geweest om het droogproces goed te volgen en, indien nodig, aan te passen. Voordeel hiervan is dat we korte droogtijden hebben kunnen hanteren. De vochtmetingen zijn op twee manieren uitgevoerd. Het verschil in absoluut vochtgehalte tussen in- en uitgaande lucht werd bepaald en het vochtgehalte van de gipsplaat werd gemeten. Na een positieve uitslag van beide vochtmetingen kon de droging beëindigd worden.

Ondanks het feit dat we, om geluidsoverlast te beperken, het werk in fases hebben uitgevoerd, zijn we in staat geweest om de periode van overlast te beperken tot circa zes weken. Na oplevering van de droging zijn door de huisaannemer nieuwe plinten aangebracht. Het schilderwerk is beperkt gebleven tot de plinten. Door de inzet van Trition Droogtechniek zijn dure renovatiewerkzaamheden niet nodig geweest en is voorkomen dat de afdeling voor langere tijd had moeten sluiten.

 

Auteur: Corne Monsieurs 10 januari 2014


In opdracht van zusterbedrijf Dolmans Calamiteiten Diensten zijn wij op een zaterdagavond ingeschakeld voor een lekdetectie in een hotel in het centrum van onze hoofdstad.

Bij aanvang van het onderzoek bleek dat het hotel en het restaurant volledig volgeboekt waren. Het water kwam uit het plafond boven het kookgedeelte van de keuken. Hierboven is een hotelkamer gelegen. De gasten waren tijdelijk niet aanwezig in hun kamer. In overleg met de manager van het hotel is besloten om de kamer met een loper te openen.

Door middel van vochtmetingen en thermografie werd al snel duidelijk dat er rondom het ligbad van de badkamer een afwijking was. Met de inzet van traceergas en door de uitvoering van een endoscopisch onderzoek werd duidelijk dat er een lekkage aan de koud waterleiding onder het ligbad aanwezig was.

De ingeschakelde loodgieter was snel ter plekke om de lekkage op onze aanwijzingen te repareren zodat de gevolgschade aan het plafond en in de keuken tot een minimum beperkt bleef.

 

Auteur: Bas van Herel 12 november 2013


In opdracht van een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft Trition onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van een lekkage in twee naast elkaar gelegen appartementen te Tiel.

De appartementen liggen op de tweede en bovenste verdieping van het complex. De lekkage doet zich voor in de slaapkamers die gelegen zijn aan de galerij. Het dak van het complex steekt over de galerij heen. Het dak is afgewerkt met PVC dakbedekking met een ballastlaag van grind.

Het onderzoek bestond uit het afnemen van een verklaring van de bewoners en bestuursleden van de VvE, het uitvoeren van een visuele inspectie, het verrichten van vochtmetingen en het maken van thermografische opnamen. Vervolgens is een rookproef uitgevoerd en is het dakvlak van het complex ingemeten met behulp van de impulstechniek.

Uit het onderzoek blijkt al snel dat er sprake is van een lekkage in de dakbedekking. Het water loopt via de thermische onderbreking in de dakplaat boven de slaapkamerkozijnen de slaapkamers in. Op het dak is zichtbaar dat al brede banen op de dakbedekking zijn vrijgemaakt van grind. Het grind is in grote hopen naast deze banen geschept. In eerste instantie werd er met behulp van een rookmachine rook onder de dakbedekking geblazen. Tijdens het rookonderzoek werd echter geen rookuittreding op het dak waargenomen.

Toen na een flinke regenbui opnieuw lekkage ontstond, is het dak ingemeten met behulp van de impulstechniek. Hierbij wordt een ringleiding op het dak gelegd waardoor impulsen van zwakstrook gevoerd worden. Het dak wordt natgemaakt. Als er zich een lek in het dak bevindt zal er met het water dat het lek instroomt ook stroom wegvloeien, hetgeen met een gevoelige spanningsmeter gedetecteerd kan worden. Met behulp van deze techniek werd al snel een gat in de dakbedekking aangetroffen, precies onder een grote hoop grind. Even later werd (wederom onder het grind) een scheurtje in de dakbedekking aangetroffen.

Onze bevindingen met advies zijn opgenomen in een uitgebreide rapportage. Het advies luidde uiteraard om de aangetroffen gaten in de dakbedekking te laten repareren. Omdat er door de gaten in de dakbedekking veel water in het isolatiepakket terecht was gekomen, is bovendien geadviseerd om het isolatiepakket door middel van geforceerde (onderdruk)droging te laten drogen. Hiermee wordt voorkomen dat het restvocht dat zich nog in het isolatiepakket bevindt lang doorlekt in de slaapkamers en andere problemen veroorzaakt (zoals condensatie en schimmelvorming) omdat vochtig en/of nat isolatiemateriaal nauwelijks isoleert.

 

Auteur: Bas van Herel 14 oktober 2013

In één van de winkels van een nieuwbouwproject met meerdere woontorens, winkels en een parkeergarage in Amsterdam doen zich meerdere lekkages voor vanuit het plafond in het magazijn. Boven het magazijn bevindt zich het parkeerdek. Er zijn reeds diverse werkzaamheden verricht in een poging de lekkages op te lossen, maar de oorzaak is nog niet weggenomen.

Om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de vochtschades hebben wij ter plaatse diverse onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken bestaan onder andere uit het afnemen van een verklaring van de betrokken personen, het uitvoeren van een visuele inspectie, het verrichten van vochtmetingen en het maken van thermografische opnamen.

Tijdens de visuele inspectie zijn er verschillende afwijkingen waargenomen aan de constructie van het parkeerdek en aan de wandconstructie langs het parkeerdek. De thermografische opnamen hebben wij gemaakt met behulp van een IR-camera. Daarop zijn ter plaatse van de lekkageplekken in het magazijn lichte thermische afwijkingen zichtbaar.

Om te kunnen bepalen waar de lekkages zich voordoen ten opzichte van het bovenliggende parkeerdek, zijn er locaties uitgezet. Dit gebeurt door een zender te plaatsen bij het lekpunt (binnen). Met een ontvanger op het parkeerdek kan bepaald worden waar de zender zich exact bevindt.

Om te testen of de geconstateerde afwijkingen de oorzaak zijn van de lekkages, hebben wij een aantal waterbelastingen en regenproeven uitgevoerd. Hierbij is het water vermengd met UV-kleurstof die met het blote oog onzichtbaar is, maar bij beschijning met een UV-spot sterkt oplicht in een bepaalde kleur. Tijdens het onderzoek was er nog geen sprake van druppelvorming bij de lekkageplaatsen in het magazijn. Enkele weken later hebben wij een controlemeting uitgevoerd. Tijdens deze meting bleek dat bij de diverse lekkageplaatsen UV-kleurstof zichtbaar was welke eerder was gedoseerd bij (de aansluitingen van) het dilatatieprofiel.

Onze bevindingen staan in een uitgebreide rapportage welke de opdrachtgever na het onderzoek heeft ontvangen. Op basis van ons advies zijn de lekkages verholpen en de vochtschades zijn inmiddels hersteld.

 

In opdracht van een woningcorporatie uit de omgeving van Doetinchem heeft Trition een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van wateroverlast in het souterrain van een appartementencomplex te Steenderen.

Sinds de oplevering van het complex is er een lekkage in het souterrain. Bij een hoge (grond)waterstand is er sprake van water dat over de gehele lengte van de kelderwand vanaf het plafond naar beneden stroomt. Het meeste water stroomt het souterrain in ter plaatse van de ventilatiekokers in de gevel. Langs de kelderwand aan de andere zijde van het complex is een drainageleiding aangelegd. Sindsdien heeft zich aan die zijde geen lekkage meer voorgedaan. De gevels van het complex zijn opgetrokken in metselwerk en zijn uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur. De draagconstructie en de kelderconstructie zijn uitgevoerd in beton.

De toegepaste onderzoeksmethoden zijn afgestemd op de situatie ter plaatse. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een verklaring van de betrokken personen, het uitvoeren van een visuele inspectie en het maken van thermografische en endoscopische opnamen. Op een enkele positie zijn waar mogelijk en noodzakelijk (constructie)onderdelen geopend of weggenomen. Tevens hebben wij een kleurstofinjectie uitgevoerd langs de gevel waarbij we UV-kleurstof hebben toegevoegd aan de vloeistof.

Op de beschikbare bouwtekeningen staat een waterkerende laag getekend ter plaatse van de aansluiting van de kelderwand op de spouwmuur. Het type materiaal staat echter niet vermeld. Om vast te stellen welk materiaal er toegepast is voor de waterkerende laag, hebben wij het grondpakket langs de gevel ontgraven. Op circa dertig centimeter onder de bovenzijde van de bestrating troffen wij de waterkerende laag aan. Voor de waterkerende laag was DPC-folie gebruikt. De folie is niet aan de constructie gefixeerd. Slechts enkele centimeters dieper werd de grondwaterspiegel al zichtbaar.

Vanwege de hoge grondwaterspiegel en een niet gefixeerde en ontoereikende waterkering treedt, bij een hoge grondwaterstand en/of een verhoogde druk van het oppervlaktewater tegen de gevelconstructie, een lekkage op. De huidige waterkering zal moeten worden vervangen om de lekkage definitief te kunnen verhelpen. De onlangs aangebrachte drainageleiding (noodvoorziening) langs de gevel is vooralsnog toereikend genoeg om de grondwaterdruk te minimaliseren en de lekkage te stoppen.

 

Auteur: Bas van Herel 11 juli 2013

In opdracht van een landelijke aannemer heeft Trition onderzoek gedaan naar de oorzaak van een lekkage in een ruimte onder een sportterrein te Amsterdam.

Het centrum heeft twee grote sporthallen met tribunes, twee gymzalen, een dojo, een fitnesscentrum en een sportcafé. Op het dak van de sporthal is een groot speelveld gerealiseerd. Het dak is voorzien van een sportvloer van rubbergranulaat. Er is sprake van een lekkage langs de dakrand van de sporthal welke middels een visuele inspectie niet op te sporen is.

Trition heeft ter plaatse een onderzoek uitgevoerd waarbij door het uitvoeren van een bouwkundige inspectie, het maken van thermografische opnamen en het uitvoeren van een regenproef op het dak, de oorzaak van de lekkage is gevonden. De bevindingen staan in een uitgebreide rapportage welke de opdrachtgever na het onderzoek heeft ontvangen.

Op basis van ons advies is de lekkage verholpen en de vochtschade hersteld.

 

Auteur: Corne Monsieurs 28 juni 2013

Trition is onlangs door een gemeente ingeschakeld voor het op sporen van een lekkage in een bioscoop. Er was een vermoeden van een lekkage omdat de vloerbedekking in het horecagedeelte aan het verkleuren was. De beheerder van het pand had al een installateur ingeschakeld maar deze kon geen lekkage vinden zonder hiervoor hak- en breekwerk toe te passen. Daarom is besloten om eerst een lekdetectie te laten uitvoeren.

Tijdens de lekdetectie werd er door middel van onderzoek met de rioolcamera en de rookmachine geconstateerd dat er zich een loze afvoerleiding van een keukenblok in de vloer bevond. Deze leiding was tijdens een verbouwing blijven zitten en veroorzaakte nu de schade aan de vloerbedekking.

Om er zeker van te zijn dat alleen deze afvoer de oorzaak was van de lekkage is er ook nog een druktest op de waterleiding en de cv-installatie uitgevoerd. In deze leidingen werden geen drukverlies en afwijkingen geconstateerd.

De installateur kon door middel van het rapport van Trition de volgende dag het herstelwerk aan de afvoerleiding uitvoeren. Door eerst een lekdetectie te laten uitvoeren is er veel onnodig hak- en breekwerk voorkomen en is de overlast voor de bioscoopbezoekers beperkt gebleven.

 

Auteur: Bas van Herel 26 april 2013

Kennis delen staat hoog in het vaandel bij Trition. Daarom vond op dinsdag 23 april een interne opleidingsdag plaats bij het hoofdkantoor van Trition in Eersel. Medewerkers van de afdeling Bouwkundig Onderzoek kregen de gelegenheid om praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen en onderzoekstechnieken nog verder door te ontwikkelen. Enkele geavanceerde meetinstrumenten en technieken werden eigen gemaakt, zodat ze nog geschikter en nauwkeuriger kunnen worden ingezet om de oorzaak van een lekkage of vochtschade accuraat te detecteren.   

Naast instructies over meetinstrumenten en een uitgebreide evaluatie zijn enkele praktijkdossiers behandeld waarbij diverse handelingen, werkwijzen en -methoden zijn doorgenomen. Op deze dag bleek maar weer hoe groot de teamgeest is bij de medewerkers van Trition. Het trainen van elkaar en het uitwisselen van ervaringen werd als zeer leerzaam ervaren.

 

Auteur: Bas van Herel 23 april 2013

Het betreft hier een appartementencomplex, geopend in 2005. Het complex bestaat uit laagbouw met restaurants, kantoren en appartementen en een woontoren. Het complex is vernoemd naar pakhuis “Montevideo”, dat voorheen op deze plek op de Wilhelminapier stond. Sinds enige tijd is er sprake van lekkage op meerdere plaatsen in het appartementencomplex en de woontoren. De lekkages doen zich voor in het penthouse op de 41e verdieping van de woontoren en in twee appartementen op de 11e verdieping van de laagbouw. Tevens is er sprake van een lekkage in een van de kantoren op de 7e verdieping.

Om inzicht te kunnen verkrijgen in de oorzaken van de vochtschades hebben we ter plaatse een aantal onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een verklaring van de aannemer en de bewoners, het uitvoeren van een bouwkundige inspectie, het verrichten van (lucht)vochtmetingen en het maken van endoscopische en thermografische opnamen. Tevens hebben wij waterbelastingen, regenproeven, UV- en impulsmetingen uitgevoerd op de verschillende daken.

Met behulp van onze ervaren bouwkundige medewerkers en moderne technische apparatuur zoals infraroodcamera’s, endoscopen en impulsmeters hebben we de oorzaken gedetailleerd in kaart kunnen brengen en hiervan een duidelijk en helder rapport aan onze opdrachtgever kunnen aanbieden. De oorzaak was met name gelegen in enkele beschadigingen / lekkages in de dakbedekking. Tevens is vastgesteld dat er ter plaatse van de dakrandaansluiting ook sprake is van lekkage, waardoor op enkele plaatsen niet bij elke regenbui sprake was van (zichtbare) lekkage.

Enkele beschadigde stukken van de dakbedekking zijn meegenomen naar ons hoofdkantoor, waarna aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijke oorzaak van de beschadigingen, lekkages.